สำนักงานหอพรรณไม้


Monday, July 16, 2012

ชื่อวิทยาศาสคร์


CACTACEAE
  


  
  
  
บทที่สี่ ตอนที่หนึ่ง ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยาศาสตร์ (scientific name)
เป็นชื่อที่กำหนดขึ้นตามหลักสากล และเป็นที่ยอมรับกัน ในหมู่นักวิทยาศาสตร์ทั่วไป ลินเนียส เป็นผู้ริเริ่มการใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ เป็นคนแรก โดยกำหนดให้สิ่งมีชีวิตประกอบด้วยชื่อ 2 ชื่อ
ชื่อแรกคือ "จีนัส" และชื่อที่ 2 คือ "สปีชีส์"
การเรียกชื่อซึ่งประกอบด้วยชื่อ 2 ชื่อ
เรียกว่า "การตั้งชื่อแบบทวินาม (binomial nomenclature) ซึ่งจัดว่า เป็นชื่อวิทยาศาสตร์

มีหลัก ดังนี้
1. ชื่อวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต ต้องเป็นภาษาลาติน เสมอ หรือภาษาอื่นที่เปลี่ยนแปลงมาเป็นภาษาลาติน
2. ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช และสัตว์จะเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อกัน
3. ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชและสัตว์แต่ละหมวดหมู่จะมีชื่อที่ถูกต้องที่สุดเพียงชื่อเดียวเรียกว่า correct name
4. ชื่อหมวดหมู่ทุกลำดับขั้น ตั้งแต่แฟมิลีลงไปจะต้องมีตัวอย่างต้นแบบของสิ่งมีชีวิตนั้นประกอบการพิจารณา
* ชื่อแฟมิลีของพืชจะลงท้ายด้วย -sceas/ * ชื่อแฟมิลีของสัตว์จะลงท้ายด้วย -idao
5. ชื่อในลำดับขั้นจีนัส(genus) หรือ generic name การเขียนหรือการพิมพ์ ต้องขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ และตามด้วยอักษรตัวเล็กเสมอ
6. ชื่อในลำดับขั้นสปีชีส์ (species) หรือ specific name จะต้องประกอบด้วยคำ 2 คำเสมอ โดยถือตาม Bionamial system อย่างเคร่งครัด คำแรกจะเป็นชื่อ genus ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ และคำหลังเป็น specific epither ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวเล็ก ซึ่งมักจะเป็นคำคุณศัพท์แสดงลักษณะเด่น เช่น สี ถิ่นกำเนิด รูปพรรณสัณฐาน บุคคลผู้ค้นพบหรือเป็นเกียรติแก่ผู้ตั้ง
7. ชื่อจีนัสเขียนขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่และเอนหรือขีดเส้นใต้ชื่อเสมอถ้าไม่เขียนเอน เช่น Anopheles หรือ Anopheles ชื่อระบุชนิด (specific epithet) เขียนด้วยอักษรตัวเล็กและเอน หรือขีดเส้นใต้ชื่อถ้าไม่เขียนตัวเอนเช่น Anopheles sundaicus หรือ Anpheles sundaicus การขีดเส้นใต้ต้องขีดแยก ห้ามขีดต่อเป็นเส้นเดียวกัน (หรือเป็นตัวหนา)
8. ชื่อผู้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ ให้เขียนตามหลังชื่อวิทยาศาสตร์ด้วยตัวธรรมดา นำด้วยอักษรใหญ่ เช่น Anopheles sundaicus Rodenwaldt ถ้าชื่อจีนัสถูกเปลี่ยนไปไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ชื่อผู้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์คนแรกต้องเขียนไว้ในวงเล็บ
9. ถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน มีชื่อวิทยาศาสตร์หลายชื่อ เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์ต่างคนต่างพบ แต่ไม่ทราบมีคนพบและตั้งชื่อไว้ก่อนแล้ว และตั้งชื่อขึ้นมาใหม่ เช่น หางนกยูงไทย ลินเนียสตั้งชื่อก่อนว่า Poinciana pulcherime Linn. ต่อมา Swartz ตั้งชื่อเป็น Caesalpinla pulcherima Swartz ในกรณีนี้ ชื่อหลังต้องยกเลิกไป
10. ชื่อวิทยาศาสตร์ตามระบบ Trinomial Nomenclature มีชื่อที่ประกอบด้วย 3 คำ ซึ่งตามระบบนี้จะแสดงถึงระดับ ซับสปีชีส์ (Subspecies หรือ Variety)

***ข้อมูลจาก สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ***

«----previous