สำนักงานหอพรรณไม้


Monday, July 16, 2012

การเลือกสะสมกระบองเพชรการเลือกสะสมกระบองเพชร 1/3

โดย อ.มนตรี แสวงศักดิ์

แนวพิจารณา มี 3 ส่วนด้วยกันดังนี้

1. พิจารณาจากลักษณะทั่วไปของแคคตัส ซึ่งต่างประเทศกำหนดลักษณะสำคัญได้ 4 องค์ประกอบ คือ
1.1 ผิว/สี/ลาย (skin)
ดูผิวโดยรวมของแคคตัส ซึ่งรวมไปถึงลายของต้น เช่น สกุล Astrophytum หรือสีที่เกิดจากการกลายพันธุ์ เช่น ไม้ด่าง (Varigata) หรือไม้เหลือง เป็นต้น

1.2 เนินหนาม/เนินปุย/กลีบ (Tubercle)

ดูลักษณะเนินหนามคือส่วนที่แตกหนามอาจเป็นตุ่มหรืออาจมีการเรียงแบบกลีบมะเฟืองหรือกลีบกระทงใบตอง แคคตัสบางชนิดอาจไม่มีหนาม อนุโลมให้ดูเนินปุย เช่น ไม้สกุล Astrophytum asterias, Lophophoraหรือ ให้ดูกลีบ เช่น ไม้สกุล Ariocapus เป็นต้น


1.3 หนาม (Spine)

ดูลักษณะหนามซึ่งเป็นลักษณะเด่นเฉพาะของแคคตัสที่ตั้งอยู่ปลายเนิน1.4 ปุย (Areole)
ดูจากปุยสำลีซึ่งจะปรากฏให้เห็นตามโคนหนาม ซอกเนินหนาม และบางชนิดจะปรากฏมาก และเด่นที่ส่วนยอด เรียก เซฟาเลียม (Cephalium) เช่น ไม้สกุล Melocactus สกุล Discocactus เป็นต้น1.4 ปุย (Areole)

ดูจากปุยสำลีซึ่งจะปรากฏให้เห็นตามโคนหนาม ซอกเนินหนาม และบางชนิดจะปรากฏมาก และเด่นที่ส่วนยอด เรียก เซฟาเลียม (Cephalium) เช่น ไม้สกุล Melocactus สกุล Discocactus เป็นต้น


การพิจารณาความสวยงามขององค์ประกอบทั้ง 4 ดังกล่าวข้างต้นนี้ จะใช้หลัก 5 ส มาตัดสินความสวยงาม ดังนี้
1.) สีสัน คือ มีสีสดใส มีความมันแวววาว
2.) สวยงาม คือ มีความสวยงาม สะดุดตา
3.) สะอาด คือ มีความสะอาด เกลี้ยงเกลา
4.) สมบูรณ์ คือ มีความสมบูรณ์ สุขภาพดี ไม่มีส่วนขาดหาย
5.) สัดส่วน คือ มีสัดส่วน สมดุล สมส่วน

ตัวอย่าง หากจะพิจารณาว่าหนามสวยหรือไม่ ก็ใช้หลัก 5 ส มาพิจารณา เช่น พิจารณาหนาม ก็ให้ดูหนามมีสีสัน ความสวยงาม สะอาด สมบูรณ์ สัดส่วนเป็นอย่างไร จำง่ายๆ 5 ส คือ สี- สวย- สะ-สม -สัด นักเล่นสามารถนำมาพิจารณาความสวยได้ทุกองค์ประกอบ ยังไม่หมดนะ ไม้สวยเรายังคงต้องดู

2. รูปทรง (Shape) พิจารณาดูรูปทรง สัดส่วน หรือ ฟอร์มของลำต้นในภาพรวมตามธรรมชาติของแต่ละชนิด เช่น ไม้ทรงกลมก็ต้องกลมไม่เบี้ยวบิด
และยังคงต้องดู

3. ลักษณะเด่น เป็นการพิจารณาดูลักษณะเฉพาะของแคคตัสแต่ละต้น ที่อาจมีลักษณะเด่น ส่งให้ไม้ต้นนั้นสะดุดตา สวยงามเป็นพิเศษ เช่น บางต้นแตกกอสวย บางต้นมีดอกแปลกสวย บางต้นมี Areole ขาวยาวผิดปกติ หรือบางต้นมี Tubercle อ้วนใหญ่ ดูสวยงามผิดปกติ เป็นต้น